Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu Lacne-baterie.eu (ďalej len "Obchod") je EU-POWER, s.r.o., so sídlom:  Lúky 1129/47 952 01 Vráble, IČO: 46970592, IČ DPH: SK2023667723. 

Spoločnosť EU-POWER, s.r.o získava od zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne a úplné spracovanie, vybavenie a odoslanie objednávky, ktorú zákazník urobil.  Prevádzkovateľ získava osobné údaje formou registračného formulára, umiestneného na stránkach “www.lacne-baterie.eu“.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “zákon”).

Informácie o našich zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

IS Obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 1718

Pri registrácii a nakupovaní je teda potrebné poskytnúť určité  informácie o Vás. Aké informácie budeme potrebovať a na čo ich potrebujeme?

1. meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre): nevyhnutné pre doručenie tovaru zákazníkovi a vystavenie faktúry za tovar;

2. e-mailová adresa: slúži na identifikáciu zákazníka v systéme a na komunikáciu s ním;

3. ďalšie adresy: ak si zákazník želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná;

4. telefónne číslo: potrebné pre doručovateľskú spoločnosť / kuriéra a pre rýchlejší kontakt so zákazníkom;

5. obchodný názov, IČO a IČ DPH: ak zákazník nakupujete ako firma / živnostník,  tieto informácie sú nevyhnutné pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete  uviesť v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania so osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Jedná sa o doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Objednávkou tovaru v našom Obchode nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov.